help nha Tính hợp lí a)28.31+28.69 b)20.99.20 c)9.20+80.9

Các câu hỏi liên quan