Hoà tan 40g MgO vào 500 ml dung dịch HCl 1M Tính nồng độ mol của các chất có trong dung dịch thu được sau phản ứng Giả sử thể tích của dung dịch thay đổi không đáng kể

Các câu hỏi liên quan