hòa tan 5,4 gam Al vào dung dịch HCl dư Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện chuẩn, khối lượng muối thu được khi cô cạn dung dịch

Các câu hỏi liên quan