Hòa tan hết m gam Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí X gồm 0,12 mol N2, 0,12mol N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tìm giá trị của m.

Giúp e với ạ=((

Các câu hỏi liên quan