hòa tan hoàn toàn 5,6g bột sắt thì cần dùng 60g dd H2SO4 a. viết pthh xảy ra b. tính thể tích khí thoát ra ở dktc c. tính nồng độ phần trăm của hh H2SO4 tham gia phản ứng

Các câu hỏi liên quan