hòa tan vừa hết 10,075 gam oxit Na2O vào nước,thu đc 200gam dd X.Nồng độ phần trăm dd X là?

Các câu hỏi liên quan