hoàn thành các pthh sau: a. bacl2 + h2so4---> b.CaSO4 + NaOH---->

Các câu hỏi liên quan