I. Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ cái chỉ đáp án đúng trong các câu sau đây. Câu 1. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch axit là A. CO 2 . B. Na 2 O. C. K 2 O. D. CaO. Câu 2. Lưu huỳnh đioxit (SO 2 ) không tác dụng được với chất nào? A. K 2 O. B. dung dịch NaOH. C. H 2 O. D. CO 2 . Câu 3. Chất nào tác dụng với dung dịch H 2 SO 4 tạo thành muối và nước? A. NO 2 . B. CuO. C. CO 2 . D. P 2 O 5 . Câu 4. Người ta sử dụng vôi bột để khử chua đất trồng vì trong đất trồng có chứa A. bazơ. B. axit. C. muối. D. oxit. Câu 5. Bari oxit (BaO) không tác dụng được với chất nào? A. Na 2 O. B. dung dịch HCl C. H 2 O. D. SO 2 . Câu 6. Dãy chất nào đều là các oxit axit? A. MgO, Ba(OH) 2 , CaSO 4 , HCl. B. MgO, CaO, CuO, FeO. C. SO 2 , CO 2 , P 2 O 5 , N 2 O 5. D. CaO, Ba(OH) 2 , MgSO 4 , BaO. Câu 7. Cho 16 gam CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H 2 SO 4 . Khối lượng muối thu được sau phản ứng là A. 16 g. B. 32 g. C. 98 g. D. 80g. Câu 8. Axit yếu là A. HCl. B. H 2 SO 3 . C. HNO 3 . D. H 2 SO 4. Câu 9. Axit HCl tác dụng với Fe tạo thành sản phẩm A. FeCl 3 và H 2 . B. FeCl 2 và H 2 . C. FeCl 3 và H 2 O. D. FeCl 2 và H 2 O. Câu 10. Thả một mẩu Cu vào dung dịch H 2 SO 4 đặc và đun nóng thấy có thoát ra khí. Khí đó là A. Khí oxi. B. Khí hiđro. C. Khí cacbonic. D. Khí sunfurơ Câu 11. Dung dịch chất nào làm quỳ tím hóa xanh? A. NaCl. B. Na 2 SO 4 . C. KOH. D. HCl. Câu 12. Nhiệt phân hoàn toàn x gam Cu(OH) 2 thu được 80g chất rắn. Giá trị của x là (Biết: Cu = 64; O= 16; H=1) A. 98 g. B. 80 g. C. 160 g. D. 49 g.

Các câu hỏi liên quan