Jup Mik vs m.n@_@

giải thik rõ để mik áp dụng cho bài hc

Cho CI(Z=17);Na(Z=11);S(Z=16);Fe(Z=26)

a, Viết cấu hình electron đầy đủ nguyên tử

b, Chúng là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm ? Vì sao?

Các câu hỏi liên quan