Kết hợp điều kiện `x` lớn hơn hoặc bằng `0` , `x` khác `1` Từ `x/16` suy ra điều kiện giúp em với ạa

Các câu hỏi liên quan