Khoảng thời gian giữa 2 lần Wđ=Wt ngắn nhất là 0,1s. Tìm khoảng thời gian giữa 2 lần Wđ=3Wt ngắn nhất.

Các câu hỏi liên quan