(Không sao chép mạng) Viết đoạn văn khoảng 200 chữ nêu suy nghĩ về hậu quả của ô nhiễm môi trường theo dàn ý: 1. MĐ: Giới thiệu vấn đề nghị luận 2. TĐ: a, Giải thích môi trường b, Thực trạng: viết dưới dạng liệt kê c, Hậu quả: từ 5 -> 7 ý d, Bài học, bản thân : - Nhận thức - Tuyên truyền - Hãy/ Cần/ Phải .... 3. KĐ: Khẳng định, phủ định, lời khuyên

Các câu hỏi liên quan