làm cái bảng cấu tạo và chức năng bảng gồm: thành phần bào quan, cấu tạo, chức năng và ghi chú CẦN GẤP! CẢM ƠN.

Các câu hỏi liên quan