Làm thơ lục bát, 4; 5; 6; 7; 8 chữ nhân ngày 20/11 ko copy + hay + đúng quy luật của thể thơ

Các câu hỏi liên quan