Lập bảng và kể ra vai trò , thành viên, nhiệm vụ của thể chế hoạt động của êu bảo gồm hôi nách đồng châu âu,nghị viện châu âu,ủy ban liên mình châu âu,hội đồng bộ trưởng eu.

Giúp mình với mai mình phải nộp rồi.Cảm ơn các bạn nhiều

Các câu hỏi liên quan