lập công thức hoá học và tính phân tử khối của hợp chất có phân tử gồm:Na(1),Ca(2),Fe(3) lần lượt liên kết với: a,Cl(1) b,nhóm CO3(2)

Các câu hỏi liên quan

Ở vùng xích đạo, có một giáo viên tiểu học cố gắng giải thích cho đám học trò nhỏ của mình về hình dáng của "tuyết", nhưng dù anh ta miêu tả thế nào, lũ trẻ vẫn không hiểu. Giáo viên nói: Tuyết có màu trắng thuần khiết. Lũ trẻ bèn đoán: Vậy thì tuyết giống muối rồi. - Nhưng tuyết rất lạnh. - Vậy tuyết giống như kem. Cuộc đối thoại trên khiến chúng ta nhận ra có những thứ nhỏ có những thứ khó có thể diễn đạt bằng ngôn từ. Ta khó có thể biết tuyết là gì khi chưa từng nhìn thấy nó. Đến thứ hữu hình như tuyết còn chẳng thể mô tả một cách rõ ràng huống chi những thứ vô sắc vô hình và khó nắm bắt như suy nghĩ. Muốn biết tuyết trông như thế nào, hãy đến một quốc gia có tuyết rơi. Muốn nghe tiếng hót của chim hoàng oanh, hãy ngồi dưới tán cây nơi nó đậu. Muốn thưởng thức hương thơm thanh mát của dạ lan hương, hãy đến vườn hoa vào ban đêm. ​ (Theo Lâm Thanh Huyền, Trước khi muốn từ bỏ hãy nghĩ tới ngày mai, NXB Hà Nội, 2020) ​ Nếu vẻ đẹp của cuộc sống chỉ được tìm thấy trong chính cuộc sống thì liệu văn chương có ý nghĩa gì trong việc thể hiện vẻ đẹp của cảnh sắc cuộc đời và nội tâm con người? viết thành bài văn. giúp mình vssssssssssssssssss T^T

II.Language focus:

Pronunciation:

1A.summer B.Sunday C.club D.community

2A.wanted B.picked C.donated D.collected

3A.loved B.liked C.enjoyed D.played

4A.washed B.watched C.learned D.stopped

5.A.amazing B.learn C.work D.surf

6A.yoga B.collect C.amazing D.surf

Stress:

7A.dollhouse B.dinner C.activity D.hobby

8A.creativity B.sunburn C.suncream D.jogging

9A.cardboard B.common C.flower D.because

10A.gardening B.tomato C.running D.cooking

11A.Yesterday my mom___to the market with me.

A.go B.went C.going D.goes

12.What____Trang often ____in her spare time?

A.is/do B.are /do C.do/do D.does/do

13.My classmates ___eating snacks at reccess because they

are delicious.

A.dont like B.hate C.dislike D.love

14.My teacher ____eating fast food because it is not

good for her health.

A.likes B.hates C. enjoys D.loves

15.Odd one out:

A.picking up B.Community C.helping D.donating

litter activities homeless old clothes

children

16.Nam:I have a toothache.What should I do?

Ba: You should_______.

A.Go to the market B.not eat too much candies

C.Wash your hands D.use suncream

III.Fill in each blank with a right word:

hates/ likes/ to/ at/plays/ played/his/ her/ never/ sometimes

Nick is listening (1)____music now. He __(2) classical

Music so he often (3)____the piano in (4)____spare time.

Nick has (5)___tried taking photos before.

IV.Read and choose the best answer:

Trangs hobbies are painting and taking photos.They are quite different from each other.Trang normally paints landscapes and animals. Yesterday she painted a very big house.

1.Does Trang like painting?

2.Is painting like taking photos?

3.Does Trang often paint people?

4.When did Trang paint a very big house?

5.Did Trang paint a small house yesterday?

V.Use the given words to make sentences:

1.She/ like/ take/ photo/ her/ spare time.

2.I/ go/ supermarket/ last night/ mom

3.We/ not/ read/ book/ yesterday.

4.They/ enjoy/ play/ the violin./

VI. Write about your hobby

VII.Write an email to your friend about your community activities last week.