lên men 12g C6H12O6 thu được C2H5OH và khí CO2 a) viết phương trình phản ứng b)tính số g C2H5OH c) tính Vco2 (đktc) d) tính số g C6H12O6 cần thiết dễ phản ứng nếu h/suất phản ứng là 70%

Các câu hỏi liên quan