liên hệ được chứng minh được những tác động của Cách mạng tháng 10 Nga và sự ra đời của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết đến lịch sử Việt Nam ( Giúp với nha mấy bạn ) lịch sử bài 3 sách chân trời sáng tạo

Các câu hỏi liên quan