Lm giúp tui câu2,3,5 Nếu rảnh làm caau 4 hộ (còn ko thì thui ạ) Nhanh=ctrlhn+5*+tym

Các câu hỏi liên quan