Lớp 5A thu được 37,25kg giấy vụn. Lớp 5B thu hơn lớp 5A 18,04kg. Hỏi cả hai lớp thu được bao nhiêu kg giấy vun?

Các câu hỏi liên quan