Lúc 6h30, Học sinh thứ 1 xuất phát tại A với tốc độ trung bình 50km/h. Cùng lúc đó học sinh thứ hai xuất phát tại B với tốc độ trung bình là 30km/h. Biết hai học sinh chuyển động cùng chiều, và AB = 20 km. Chọn mốc tại A, chiều dương cùng chiều chuyển động của hai xe, mốc thời gian lúc 6h. Hãy xác định thời điểm và vị trí hai học sinh này gặp nhau.

Các câu hỏi liên quan