mn ơi giúp tớ phân biệt đơn bội ở trạng thái kép, đơn bội ở trạng thái đơn, lưỡng bội ở trạng thái đơn, lưỡng bội ở trạng thái kép với ạ, tớ cảm ơn

Các câu hỏi liên quan