Một bạn a đi học về thấy nhà chưa quét nên bạn an nghĩ là việc này của mẹ mình thôi còn mình chỉ cố gắng học hành theo em suy nghĩ của bạn a có đúng hay không?vì sao?

Các câu hỏi liên quan