Một bể nước hình lập phương có độ dài cạnh là 1,8m.Trong bể đã có 1/3 bể nước.Hỏi phải bơm vào bao nhiêu lít nước nữa thì đầy bể ?

Các câu hỏi liên quan