Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở Rđ= 7,5 ôm và cường độ chạy qua đèn khi đó là Iđ=0.6A. Bóng đèn này được mắc với biến trở như hình bên chúng được mắc vào hiệu điện thế Unguồn=12V. Biết biến trở được làm bằng dây nikenlin có: p=1,1.10-6 ôm mét, tiết diện 1mm2, chiều dài 100m để làm biến trở điện trở của dây và Ampe kế không đáng kể.

a) Tính điện trở của đoạn mạch khi con chạy ở vị trí A.

b) Tìm số chỉ của Ampe kế khi dịch chuyển con chạy ra chính giữa?

Các câu hỏi liên quan