Một chất điểm chuyển động dọc theo trục ox có độ dịch chuyển D = 10t + 10 + 0,5 t bình, trong đó d tính bằng mét t tính bằng giây . a) mô tả chuyển động của điểm chất điểm

b) Tính quãng đường mà chất điểm đi được trong 4 giây

Các câu hỏi liên quan