Một con lắc đơn có chiều dài l = 2 m dao động điều hòa tại nơi có gia tốc g = 9,8 m/s hỏi con lắc thực hiện được bao nhiêu dao động toàn phần trong 4 phút

Các câu hỏi liên quan