Một con ốc sên bò lên một cái cột, ngày thứ nhất nó bò được 25cm, ngày thứ hai nó bò được 34cm. Sau hai ngày con ốc sên bò được bao nhiêu cm?

Các câu hỏi liên quan