một cửa hàng có 72 túi mình chính mỗi túi chứa 0,25 cửa hàng đã bán 1/3 sô kg mình chính đó. hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg mình chính

Các câu hỏi liên quan