Một cửa hàng ngày đầu bán được 44,6 kg gạo ; ngày thứ Hai bán nhiều hơn ngày đầu được 8,9 kg gạo và ít hơn ngày thứ ba 10,4 kg gạo .Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo?

Các câu hỏi liên quan