Một cuốn sách có giá bìa là 120 000 đồng. Nếu cuốn sách được giảm giá 10% thì giá bán của cuốn sách là bao nhiêu?

Các câu hỏi liên quan