Một đội công nhân có 60 công nhân nam và 40 công nhân nữ. hỏi số công nhân nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số công nhân của cả đội

Các câu hỏi liên quan