Nếu bạn có thể đến thăm một thành phố trên thế giới, thành phố nào bạn muốn đến thăm? Hãy giải thích tại sao? -VIẾT BẰNG TIẾNG ANH

Các câu hỏi liên quan