nêu các hành đọng của việc giữ chữ tín vd: bạn lan hứa đến nhà bạn hà để học nhóm,mặc dù trời mưa to nhưng bạn vẫn đến vì đã giữ lời hứa với hà