Nêu cách pha 200g dung dịch muối ăn ( NaCl) nồng độ 0,9% . Cho biết dung dịch NaCl 0,9% ( Na = 23, Cl= 35,5)

Các câu hỏi liên quan