NÊU CẢM NGHĨ

Đâu những đường con bước vạn đời

Xóm nhà tranh thấp ngủ im hơi

Giữa dòng ngày tháng âm u đó

Không đổi, nhưng mà trồi cứ trôi

TRÍCH "NHỚ ĐỒNG"

Các câu hỏi liên quan