Nêu cảm xúc của em về ahuong lũ lụt gây ra ở nước ta và các nc khác (5-10 câu )

Ngắn gọn k chép mạng

Các câu hỏi liên quan