nghĩa của từ ''tha thiết " trong câu "có lời ca tha thiết ngọt ngào mãi vành nôi "

Các câu hỏi liên quan