nhận biết 3 chất bột màu trắng: CaO, Na2O, BaO

Các câu hỏi liên quan