Nhịp của câu tục ngữ sau là nhịp gì Mẹ cha công đức sinh thành Ra trường thầy dạy học hành cho hay.

Các câu hỏi liên quan