nhỏ vài giọt dung dịch CuSO4 vào ông nghiệm chứa 1ml dung dịch NaOH. Gạn lấy kết tủa cho vào ông nghiệm mới rồi nhỏ thêm vào ống nghiệm vài giọt dung dịch HCl, lắc nhẹ. Viết phương trình hóa học và nêu phản ứng hóa học.

Các câu hỏi liên quan