"Nó chết dần....chết mòn rồi mục nát hẳn trong xó tối" Thuộc thành phần gì của câu? Cả câu: Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô trong góc nhà vì nó chẳng chẳng được nước và ánh sáng. Lúc này, chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì, "nó chết dần, chết mòn rồi mục nát hẳn trong xó tối"

Các câu hỏi liên quan