Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ 18 A. Đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất, không có hạn chế. B. Đây là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhưng có nhiều hạn chế. C. Đây là cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức nội chiến. D.Tầng lớp quý tộc mới quyết định sự thành công của cách mạng.

Các câu hỏi liên quan