nồng độ ban đầu của H2 và I2 đều là 0,03 mol khi đạt đến cân bằng thì nồng độ của HI là 0,04 mol

a Tính nồng độ cân bằng của H2 I2

b tính hằng số cân bằng của phản ứng tổng hợp HI

Các câu hỏi liên quan