Nung 7 g KClO3 có xúc tác là MNO2 sau một thời gian thu được 2,98 g kcl và o2

A, viết phương trình hóa học xảy ra

B, tính thể tích khí thu được

C, tính hiệu suất của phản ứng

Các câu hỏi liên quan