ở 1 loại thực vật alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Biết rằng ko xảy ra đột biến và ko có trao đổi chéo, các tính trạng trên ko phụ thuộc vào điệu kiện môi trường a) Ban đầu, người ta chỉ có các cây thân cao, hoa trắng và các cây thân thấp, hoa đỏ; hãy thực hiện 2 phép lai để xác định các gen nay phân li độc lập hay di truyền liên kết b) khi biết rằng các gen phân li độc lập, người ta cho các cây thân cao, hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được đời con F1 có tỉ lệ kiểu hình là 81,25% cây thân cao, hoa đỏ: 12,5% cây thân cao, hoa trắng: 6,25% cây thân thấp hoa đỏ. Theo lí thuyết, tổng số cây thân cao, hoa đỏ ở F1 cây có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Các câu hỏi liên quan