Ở đậu hà lan , gen qui định tính trạng tính trạng màu hoa nằm trên NST thường, hoa đỏ tính trạng trội hoàn toàn so với hoa trắng. Hãy viết sơ đồ lai để xác định con lai F1 trong các trường hợp sau.

a) P hoa trắng lai với hoa trắng

b) cây hoa đỏ lai với cây hoa đỏ

À các b oi, câu b ) á mình nhớ có lần cô ghi là 3TH á

Th 1; AA × AA

TH 2:AA× Aa

Th 3 Aa × Aa

Ko biết đúng ko á cứu mình với

Các câu hỏi liên quan