Ở địa phương em có những thời vụ gieo trồng nào? Hãy kể tên một số loại cây trộng được gieo trồng vào thời vụ đó (mình ở hòa bình nha) Gấp mai thi r nhưng vẫn chx xong hết dc

Các câu hỏi liên quan