Ở lúa cây có thân cao trội hoàn toàn so với cây có thân thấp. a. Cho cây lúa có thân cao giao phấn với cây lúa có thân cao thu được F1 có kiểu gen kiểu hình như thế nào ? b. Cho cây lúa thân cao giao phấn với cây lúa có thân thấp thu được F1 gồm 315 cây lúa thân cao và 307 cây lúa thân thấp . Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F1 ?

Các câu hỏi liên quan