Oxi hóa hoàn toàn `11,8g` hỗn hợp `x` gồm đồng và nhôm thu được `18,2g` hỗn hợp oxit `a. PTHH?` `b.` Khối lượng Oxi phản ứng? `c.` Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại trong `x`?

Các câu hỏi liên quan